Allmänna villkor 

1. E-Institutet är ett varumärke i Health & Medical Group Scandinavia AB, 556766-3926, nedan kallat ”HMG”. HMG tillhandahåller tjänster i form av kurser, utbildningar, medlemskap, prenumerationer, föreläsningar och event inom hälsa, friskvård och medicin. Dessa tjänster tillhandahålls digitalt via denna utbildningsplattform genom varumärket E-Institutet, och är tjänster från HMG, men också i form av återförsäljning från partnerföretag.

2. Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av kurser, föreläsningar, medlemskap och prenumerationer via denna digitala plattform i varumärket E-Institutet eller annat partnerföretags varumärke. Dessa allmänna villkor reglerar kundens åtkomst till E-Institutets tjänster, kundens nyttjande av det pedagogiska innehåll och den teknik som tillgängliggörs samt övriga villkor för leveransen av ovan nämnda tjänsterna. 

3. Dessa allmänna villkor träder ikraft genom att kunden aktivt godkänner dessa allmänna villkor i anslutning till ett köp av en av de ovan nämnda tjänsterna på E-Institutet.se.

4. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda tjänsterna på E-Institutet.se.


Kundens förmåner vid köp av tjänst

5. Vid köp ges kunden tillgång till pedagogiskt innehåll och andra förmåner enligt HMGs vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på www.e-institutet.se

6. Vid skapande av konto på E-institutet.se ges kunden tillgång till ett konto, vars villkor anslås i dessa allmänna villkor med dess hänvisningar till övriga villkor.

7. Vid köp av tjänst ges kunden tillgång till pedagogiskt innehåll under en period och till övriga villkor som är specifika för tjänsten som köpts. Period och övriga villkor anslås på www.e-institutet.se.


Kundens ansvar vid köp av tjänst

8. Vid köp av tjänst på E-Institutet.se förbinder sig kunden att


Betalning

9. Betalning sker med betal- eller kreditkort via de betalningsleverantörer som är anslutna till E-Institutet.se. Betalning kan också ske via annan försäljningskanal för tillgång till tjänster på E-Institutet.se och då gäller allmänna villkor för aktuell försäljningskanal.

10. Kunden ansvarar för att giltigt betal- eller kreditkort är registrerat på sitt eget konto.

11. Kunden ska erlägga anvisad avgift, eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod.

12. Kunden ska vid köp av medlemskap eller prenumeration erlägga anvisad månadsavgift - eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod, samt med tillägg av eventuell förhöjd första månadsavgift - i förskott enligt de medlemskaps- eller prenumerationsvillkor som anslås på E-Institutet.se, www.hmg-scandinavia.se eller www.halsaochfunktionsmedicin.se.

13. HMG har rätt att ändra månadsavgiften efter utgången av eventuell avtalsperiod förutsatt att kunden har meddelats om avgiftsändringen inom skälig tid. Om kunden inte accepterar avgiftsändringen, har kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.


Avtalstid och upphörande av avtal vid köp av medlemskap

14. Gällande avtalsperiod inklusive bindningstid och uppsägningstid anslås på E-Institutet.se, www.hmg-scandinavia.se eller www.halsaochfunktionsmedicin.se 

15. Avtalsperioden för en digital VIP-prenumeration på tidningen Hälsa & Funktionsmedicin för befintliga prenumeranter för den ordinarie prenumerationen är förknippad med rabatt genom angiven rabattkod. HMG har rätt att avbryta den digitala VIP-prenumerationen till rabatterat specialpris om betalning inte erlagts för den ordinarie prenumerationen inom 3 månader från att den ordinarie prenumerationen aviserats prenumeranten. 

16. Avtalsperioden för ett yrkesmedlemskap hos HMG är 1 månad och medlemskapet löper tillsvidare tills uppsägning av endera part sker, förutom för yrkesmedlemskapet BUSINESS där avtalsperioden är 12 månader med en uppsägningstid om 3 månader. Efter den initiala avtalsperioden fortsätter avtalet att gälla 3 månader i taget tills endera part säger upp avtalet.

16. HMGs förändring av avtalet vilken påverkar kunden och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

  • ändring av innehåll eller omfattning av de digitala tjänsterna, eller
  • ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt I1, har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande den dag då förändringen träder i kraft, trots att avtalstiden inte löpt ut.

17. HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

18. Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott .


Ändring av allmänna villkor 

19. HMG har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på E-Institutet.se samt HMGs hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.


Information och meddelanden

20. HMG skickar information och meddelanden som berör avtalet till den e-postadress som kunden har angett. Kunden förbinder sig att ha en aktuell e-postadress registrerad hos HMG samt att bevaka denna för att ta emot information.

21. Kunden skall underrätta HMG om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer).


Behandling av personuppgifter 

22. HMG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i anledning av detta avtal. Personuppgifter samlas in och behandlas för att HMG ska kunna tillhandahålla de tjänster som omfattas av avtalet och för administrativa ändamål. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Ytterligare information om HMGs behandling av personuppgifter delges kunden separat.

23. Kunden samtycker till att HMG och andra bolag som ingår i samma koncern som HMG (vilka i sådana fall är personuppgiftsbiträden), behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informationsändamål eller marknadsföring. Kunden kan när som helst anmäla till HMG begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HMG bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om kunden anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

24. Kunden ger HMG rätt att använda kundens kunduppgifter samt kunders kunders kunduppgifter för statistikändamål under förutsättning att ingen identitet avslöjas, och att kraven för hantering och skydd enligt personuppgiftslagen följs.


Lagring, nyttjande och ägande av data

25. Kunden ger HMG rätt att lagra, nyttja och äga avpersonifierad data och statistik som inhämtas från kundens kunder via IT-leverantör.

Lag och tvist

26. Dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.