Allmänna villkor vid köp av pedagogiska tjänster

1. HMG Scandinavia AB, 556766-3926, nedan kallat ”HMG”, tillhandahåller pedagogiska tjänster i form av kurser, utbildningar, medlemskap, föreläsningar och andra event inom hälsa, friskvård och medicin. Dessa pedagogiska tjänster tillhandahålls digitalt via denna utbildningsplattform, men kan också tillhandahållas helt eller delvis via ett fysiskt arrangemang.

2. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om kundens åtkomst till dessa pedagogiska tjänster, kundens nyttjande av det pedagogiska innehåll och den teknik som tillgängliggörs samt övriga aktuella villkor för leveransen av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna. Avtal om de pedagogiska tjänsternas genomförande träffas genom att kunden godtar dessa villkor och genomför ett köp av en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna på denna digitala utbildningsplattform.

3. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna på denna digitala utbildningsplattform.


Kundförmåner vid köp av pedagogiska tjänster

4. Avtalet ger kunden tillgång till pedagogiskt innehåll och andra förmåner enligt HMGs vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på hemsidan för varje utbildningsarrangör som visas på www.hmg-scandinavia.se.

5. Vid köp eller kontoskapande erhåller kunden tillgång till ett utbildningskonto, vars villkor anslås i dessa allmänna villkor med dess hänvisningar till övriga villkor.

6. Vid köp av pedagogisk tjänst erhåller kunden tillgång till pedagogiskt innehåll under en period och till övriga villkor som är specifika för aktuell tjänst. Period och övriga villkor anslås på hemsidan för varje utbildningsarrangör som visas på www.hmg-scandinavia.se.


Kundens ansvar vid köp av pedagogisk tjänst

7. Kunden förbinder sig att


Specifika villkor vid köp av medlemskap

8. HMG Scandinavia AB, 556766-3926, nedan kallat ”HMG”, tillhandahåller som ett led i sin verksamhet även digitala tjänster med digital teknik, informationsmaterial, pedagogiskt innehåll och webbaserade applikationer m.m. som erbjuds HMGs kunder. Information, pedagogiskt innehåll och webbaserade applikationer av här nämnt slag tillhandahålls via ett särskilt koncept som ägs och drivs av HMG kallat ”HMG Medlemskap”.

9. Dessa allmänna villkor gäller för kundens åtkomst till HMG Medlemskap och nyttjandet av pedagogiskt innehåll och den teknik som där tillgängliggörs. Avtal om HMG medlemskap träffas genom att kunden godtar dessa villkor och fortskrider tecknandet av medlemskapet på HMGs digitala utbildningsplattform.

10. Med ”kund” avses den juridiska person (i förekommande fall alternativt fysisk person som driver näringsverksamhet) som träffat avtal med HMG om åtkomst till HMG Medlemskap enligt detta avtal. För att HMG ska träffa avtal med kunden krävs som huvudregel att kunden själv är certifierad av någon utbildnngsarrangör som listas på HMGs hemsida.

11. Dessa allmänna villkor gäller för HMGs kunder som träffat avtal om HMG Medlemskap. Som leverantör för pedagogiskt innehåll och tekniken använder HMG flera leverantörer, bland annat företaget Competencer AB för den digitala tekniken på PIL-mottagningen. HMG Medlemskap avser således nyttjandet av den digitala tekniken som tillhandahålls av Competencer AB. Utöver detta företag kan andra leverantörer leverera material och teknik som tillhandahålls inom ramen för nuvarande HMG Medlemskap och framtida versioner.


Kundförmåner vid köp av medlemskap

12. Avtalet ger kunden tillgång till pedagogiskt innehåll, digitala tjänster och andra förmåner enligt HMGs vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på denna digitala utbildningsplattform.

13. Användaruppgifter och lösenord ska behandlas konfidentiellt. Vid inloggning får kunden tillgång till ett konto, vars villkor anslås av HMG.


F. Kundens ansvar vid köp av medlemskap

14. Kunden förbinder sig att

  • Följa HMGs krav på hantering och skydd av kunders personuppgifter, sjukdomshistorik och annan information. Dessa krav anslås på kundens konto eller delges kunden på annat sätt.

  • Följa HMGs krav på hantering och skydd av befintlig grafisk profil för HMG och dess leverantörer för pedagogiska tjänster. Dessa krav anslås på kundens konto eller delges kunden på annat sätt.

  • Inte för eget bruk ladda ner och / eller använda pedagogiskt innehåll som kunden får ta del av på den digitala utbildningsplattformen, såvida inte tillåtelse till detta givits av HMG.

  • Inte sprida eller låta tredje man ta del av pedagogiskt innehåll och den teknik som kunden får del av genom HMG Medlemskap i syfte att sådan tredje man ska kunna nyttja den i näringsverksamhet.

  • Inte kopiera, ändra eller bearbeta pedagogiskt innehåll som tillgängliggjorts via HMG utan HMGs skriftliga samtycke.

  • Själv ansvara för pedagogiskt innehåll som utifrån ursprunglig form har ändrats eller modifierats i innehåll eller i sin grafiska utformning, och att hålla HMG skadeslöst om anspråk skulle riktas mot HMG på grund av kundens användning av sådant ändrat eller modifierat pedagogiskt innehåll.


Avgifter och betalning vid köp av medlemskap

15. Kunden ska erlägga avtalad startavgift samt i förskott en månadsavgift enligt de prenumerationsvillkor som HMG och kunden kommit överens om genom köp av respektive HMG Medlemskap på HMGs utbildningsplattform.

16. HMG har rätt att ändra månadsavgiften efter utgången av avtalsperioden om tolv månader förutsatt att kunden har meddelats om avgiftsändringen i skälig tid. Om kunden inte accepterar avgiftsändringen, har kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.


Avtalstid och upphörande av avtal vid köp av medlemskap

17. Avtalet och kundens åtkomst till HMG Medlemskap gäller för en initial period om tolv (12) månader för innevarande kalender år från tidpunkten för tecknandet av den avtalshandling som kunden har undertecknat (eller på annat sätt – t.ex. genom accept på HMGs hemsida – har gett uttryck för att ha accepterat). Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt för en ny avtalsperiod om tolv (12) månader med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska skriftligen per e-post till medlemskap@hmg-scandinavia.se. HMGs förändring av avtalet vilken påverkar kunden och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

  • ändring av innehåll eller omfattning av de digitala tjänsterna, eller
  • ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt I1, har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande den dag då förändringen träder i kraft, trots att avtalstiden inte löpt ut.

18. HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

19. Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott .


Ändring av allmänna villkor 

20. HMG har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på HMGs hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.


Information och meddelanden

21. HMG skickar information och meddelanden som berör avtalet till den e-postadress som kunden har angett. Kunden förbinder sig att ha en aktuell e-postadress registrerad hos HMG samt att bevaka denna för att ta emot information.

22. Kunden skall underrätta HMG om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via kontokort.


Behandling av personuppgifter

23. HMG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i anledning av detta avtal. Personuppgifter samlas in och behandlas för att Institute Online ska kunna tillhandahålla de tjänster som omfattas av avtalet och för administrativa ändamål. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Ytterligare information om HMGs behandling av personuppgifter kan komma att delges kunden separat.

24. Kunden samtycker till att HMG och andra bolag som ingår i samma koncern som HMG (vilka i sådana fall är personuppgiftsbiträden), behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informationsändamål eller marknadsföring. Kunden kan när som helst anmäla till HMG begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HMG bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om kunden anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

25. Kunden ger HMG rätt att använda kundens kunduppgifter samt kunders kunders kunduppgifter för statistikändamål under förutsättning att ingen identitet avslöjas, och att kraven för hantering och skydd enligt personuppgiftslagen följs.


Lagring, nyttjande och ägande av data

Kunden ger HMG rätt att lagra, nyttja och äga avpersonifierad data och statistik som inhämtas från kundens kunder via IT-leverantör.

Lag och tvist

26. Dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.